سنجش و مدیریت آلودگیهای مزارع پرورش ماهی و ماکیان در رودخانه زرینگل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 143

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF11_198

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

Abstract:

مطالعه و سنجش آلودگی کیفیت آب رودخانه ها اهمیت ویژه دارد که هدف این پژوهش، بررسی منابع آلاینده رودخانه زرینگل در استان گلستان با تاکید بر بخش پرورش ماهی و ماکیان و راهکارهای مدیریتی کاهش آلودگی است. در مسیر رودخانه دوازده ایستگاه نمونه برداری تعیین و نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و پس از آنالیز پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و زیستی، با استانداردهای ملی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا مقایسه شد. یافته ها نشان داد در همه ایستگاه ها، کلسیم، پتاسیم، سختی کل، آمونیاک، نیترات، نیتریت و کلرید در اندازه مطلوب بود. کلیفرم، اکسیژن خواهی زیستی، اکسیژن خواهی شیمیایی، فسفات، دما و قلیاییت در همه ایستگاه ها بالاتر از مجاز بود. پارامترهایی مانند اسیدیته، هدایت الکتریکی، کدورت، سدیم، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، سولفات، مواد جامد محلول، مواد جامد معلق، سختی کل، تعداد کلیفرم کل و مدفوعی، اکسیژن خواهی زیستی، اکسیژن خواهی شیمیایی، اکسیژن محلول، آمونیاک، نیترات، نیتریت، فسفات، دما در استخرهای پرورش ماهی بیشترین تاثیر را بر رودخانه میگذارند. از آنجا که این رودخانه از مهمترین منابع تامین آب استان است از اینرو اهمیت مدیریت آلودگی آب آن دوچندان میشود که ازجمله راهکارهای مدیرتی آن میتوان به وضع قوانین سختگیرانه، پایش پیوسته فصلی، ساخت سامانه تصفیه پساب صنایع، استفاده دوباره از پساب خروجی تصفیه خانه ها، و همکاری بین بخشی نهادهای مسئول اشاره کرد.

Authors

مزدک دربیکی

استادیار، گروه علوم و مهندسی محیطزیست، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

سیدعلی حسینی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آلودگیهای محیط زیست، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران