ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کنگان در یکی از میادین گازی فارس ساحلی

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

97

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSI06_060

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1400

Abstract:

فارس ساحلی و بخش ایرانی خلیج فارس یکی از بزرگ ترین تجمعات گاز طبیعی در ایران را در برمی گیرند. پژوهش حاضر به بررسی کمیت، کیفیت، نوع کروژن، بلوغ حرارتی و گسترش رخساره آلی سازند کنگان در یکی از میادین گازی فارس ساحلی میپردازد. بدین منظور تعداد ۲۹ نمونه از سازند کنگان توسط دستگاه پیرولیز راک-ایول ۶ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این ارزیابی نشان می دهد نمونه هایی که مورد مطالعه قرار گرفتند دارای کروژن های نوع III ،II و مخلوطی از III/II می باشند و دارای پتانسیل هیدروکربن زایی ضعیف و از لحاظ بلوغ مواد آلی در وضعیت بالغ و در اوایل پنجره نفتی میباشد. رخساره های آلی این سازند در محدوده BC ،B و C می باشند. تنوع رخساره های آلی ناشی از تغییرات جانبی رخساره ها و تغییرات نسبی سطح آب دریا در زمان رسوب گذاری این سازند می باشند. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که سازند کنگان به بلوغ مناسب جهت تولید هیدروکربن رسیده است و توانایی تولید نفت و گاز را دارد.

Authors

زینباورک
زینب اورک

کارشناس ارشد ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

اشکانملکی
اشکان ملکی

کارشناس ارشد مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه سمنان