تصفیهفاضلاب با استفاده از کشت ریزجلبک Spirulinaplatensis

Publish Year:

1390

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,639

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHYTEO01_023

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1391

Abstract:

فعالیت های انسانی از جمله کشاورزی، شهرنشینی و صنعتی شدن، با ورود مواد غذایی به خصوص ازت و فسفر تاثیر قابل توجهی بر روی چرخه هایبیوشیمیایی دارند که متعاقب آناکوسیستم های آبی، به علت پدیده ی پرغذایی شدن، دچار آسیب های جدی و تغییراتی ماندگار خواهند شد. تلفیق سیستم جلبکی باسیستم های تصفیه سنتی پساب باعث بهتر شدن کیفیت آب از طریق تثبیت موادغذایی به ترکیباتی مانند چربی و کربوهیدرات در سلول های ریزجلبک می گردد و در نتیجه منجر به کاهش آلودگی پساب خواهد شد. لذا در این مطالعه چگونگی رشد ریزجلبک Spirulinaplatensis در پساب شهری و تغییرات میزان نیترات، فسفات بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که این ریزجلبک می تواند در پساب های غنی از مواد غذایی به خوبی رشد کند و به عنوان جایگزینی برای تصفیه ثانویه به کار رود.

Authors

زینبچنگانی
زینب چنگانی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان