استناد به نقض حق دادرسی منصفانه در اداره ثبت اختراع اروپا به عنوان مبنایی برای طرح دعوای سرمایه گذاری خارجی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 113

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LAWRS-24-96_001

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1400

Abstract:

حق اختراع میتواند به عنوان سرمایه خارجی مورد حمایت قرار گیرد. بهرهمندی از این حمایت مشروط به آن است که «حق اختراع» به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی دولت میزبان به رسمیت شناخته شده و همچنین در توافقنامه سرمایه گذاری دولت میزبان و دولت متبوع، حق اختراع به عنوان سرمایه ی خارجی نیز مورد حمایت قرار گرفته باشد. این موضوع که حق اختراع در چه شرایطی می تواند به عنوان سرمایه ی خارجی به حساب آید و یا این که چگونه می توان عدم رعایت تشریفات قانونی در اداره ثبت اختراع اروپا را به عنوان نقض اصل رفتار منصفانه و عادلانه قلمداد کرد، در این حوزه مورد توجه است. همچنین، در این ارتباط، توانایی استناد به نقض تعهد موجود در توافقنامه سرمایه گذاری خارجی در مراجعه به دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی باید مورد نظر قرار بگیرد.این مقاله، علاوه بر بررسی ابعاد تلقی «سرمایه» از اختراع، موضوع حق دادرسی منصفانه در اداره ی ثبت اختراع اروپا و مصادیقی نظیر «حق دفاع» و امکان «تجدیدنظرخواهی» از آرای صادره از سوی اداره ذکرشده در کنوانسیون ثبت اختراع اروپا و رویه قضایی را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان همچنین در پی آن هستند که پیش شرط های اقامه دعوی در دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی را مرور کرده و در این راستا، خلل و موانع ممکن در مسیر ثبت و ابطال اختراع نیز شناسایی شده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

Keywords:

حق ثبت اختراع , حق دفاع , دادرسی منصفانه و عادلانه , سرمایه گذاری خارجی , دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی

Authors

گودرز افتخار جهرمی

دانشگاه شهید بهشتی

سوگل فاضل مطلق

دانشگاه شهیدبهشتی