حذف رنگ نفتول گرین از محیط آبی توسط فوتوکاتالیزور ZnS/MoS۲/Fe۳O۴

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCMI29_121

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

Abstract:

در این پژوهش ، نانوکامپوزیت ZnS/MoS۲ به روش هیدروترمال و نانوکامپوزیت ZnS/MoS۲/Fe۳O۴ به روش هم رسوبی شیمیایی سنتز شدند. برای شناسایی و مشخصه یابی نانوکامپوزیت از آنالیزهای XRD، FTIR وSEM استفاده شد. طبق آنالیز تبدیل فوریه فروسرخ به خوبی تشکیل پیوندهای Zn-S، Fe-O و Mo-S را نشان داد. الگوی پراش پرتو ایکس حضور ساختار مکعبی را برای ZnS و Fe۳O۴ و ساختار شش -گوشی را برای MoS۲ به خوبی تایید کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به خوبی تشکیل نانوکامپوزیت ها را تایید کرد. نمونه در حالت اسیدی فعالیت فوتوکاتالیستی خوبی را از خود به نمایش گذاشت .

Authors

ندا خراسانی پور

گروه فیزیک ، دانشگاه ولی عصر(عج )، رفسنجان.

پروانه ایرانمنش

گروه فیزیک ، دانشگاه ولی عصر(عج )، رفسنجان.

سمیرا سعیدنیا

گروه شیمی ، دانشگاه ولی عصر(عج )، رفسنجان.