اعتباریابی پرسشنامه الگوهای رفتار پولی در چارچوب مفاهیم مالی درمانی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIPSA08_030

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه الگوهای رفتار پولی کلونتز (۲۰۱۱) جهت کاربرددرمباحث مالی درمانی صورت گرفته است. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع اعتبارسنجی است. نمونه شامل ۳۸۵ نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها میباشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. جهت برآورد حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد. پس از بررسی روایی محتوای پرسشنامه، جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS نسخه ۲۵ استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاکی از این است که بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه الگوهای رفتار پولی در شش عامل تحت عناوین اجتناب از پول، کافی نبودن همیشگی پول، پول و عدم سازگاری، پول و موقعیت اجتماعی، پرستش پول و نگهبان پول تقسیم بندی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه کلونتز، مقیاس مناسبی برای سنجش الگوهای رفتار پولی در کمک به رفع آنها در مباحث مالی درمانی میباشد.

Authors

محبوبه بهفر

دکتری مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

طاهره محمودیان دستنائی

گروه روانشناسی، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر، ایران