بررسی نقش منابع انسانی در حاکمیت سازمانی(شهرداری رشت)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 228

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS07_084

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

Abstract:

به واسطه تغییرات دنیای حاکمیت سازمانی، نقش واحد منابع انسانی باید تغییر کند. زمانی واحدهای منابع انسانی به عنوان عوامل مکانیکی در نظر گرفته می شدند که سازمان ها را در زمینه های استخدام، اخراج واحتمالا آموزش کارکنان یاری می رساندند. یعنی واحد منابع انسانی یک الزام اداری یا شاید اندکی فراتر از این مقوله تلقی می شد. در مدت بیست سال گذشته، اهمیت نیروی کار منعطف، خوب برانگیخته شده و بسیار ماهرانه آشکار شده است. درحال حاضر از واحد منابع انسانی انتظار می رود که ارزشی را به سازمان بیفزاید نه اینکه فقط هزینه ای را برای سازمان ایجاد کند.اولریش در مورد موفقیت سازمانی واحد منابع انسانی چهار شیوه را ارائه کرده است: با مدیران ارشد و صفی به منظور انتقال برنامه ریزیهای انجام شده به حوزه عمل همکاری کنند؛به منظور ایجاد کارآیی برای کاهش هزینه و حفظ کیفیت، واحد منابع انسانی باید تخصصی شود و بر این اساس کار سازماندهی انجام گیرد؛به مدافعی برای کارکنان تبدیل شود، درحالی که در جهت افزایش مشارکت کارکنان، به ویژه تعهد و توانایی آنها برای ایجاد نتایج فعالیت میکند؛مدیران منابع انسانی بایستی نقش عامل تغییر را در جهت تغییر و اصلاح فرایندها و بهبود ظرفیت سازمانی ایفا کنندپژوهش حاضر توصیفی و نوع آن کاربردی است که بر اساس داده های جمع آوری شده کتابخانه به بررسی موضوع پرداخته شده.

Authors

محمدرضا رمضانی پور خواجکینی

کارشناسی روابط عمومی، دانشگاه علمی کاربردی رشت، ایران