تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله مطالعه ی موردی: شهر کرمان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOEM-7-1_004

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1401

Abstract:

سوانح طبیعی یکی از موضوعاتی است که امروزه بیشتر شهرهای جهان با آن مواجه اند. کشور ایران نیز به علت موقعیت جغرافیاییخود به طور مکرر با وقوع سوانح طبیعی به خصوص زلزله مواجه بوده است که این امر لزوم به کارگیری فرایند مدیریت سوانح را برای کاهشخسارات ناشی از وقوع زلزله آشکار می سازد. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی میزان آمادگی عملیاتی به منزله ی مهم ترین مرحله ازچرخه ی مدیریت سوانح در سطح چهار منطق هی شهر کرمان است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی است.داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و به کمک ابزار پرسش نامه در سطح خانوار گردآوری شده است.بدین ترتیب که جامعه ی آماری ۱۴۱۸۶۷ خانوار ساکن شهر کرمان است که حجم نمونه طبق رابطه ی کوکران معادل ۳۵۰ خانوار برآوردشده است. روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم نمونه است. نهایتا پس از گردآوری داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و انجام آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و همبستگی پیرسون صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد آمادگیمه مترین مرحله قبل از وقوع سوانح است که در این زمینه بین چهار منطق هی شهر کرمان تفاوت وجود دارد، به طور یکه منطقه ی دو بامیانگین ۵۲ / ۵۲ ، بیشترین و منطقه ی چهار با میانگین ۶۴/ ۴۶، کمترین آمادگی در زمین هی عملیاتی را دارد. همچنین وضعیت اقتصادی– اجتماعی خانوارها با سطح معناداری ۰۰ ۲ / ۰ و ضریب وزنی ۱۶۷ / ۰ با میزان آمادگی عملیاتی آ نها در ارتباط است، یعنی هر چه پایگاهاقتصادی – اجتماعی خانوارها بهبود یابد به همان نسبت سطح آمادگی عملیاتی آن ها در برابر زلزله نیز افزایش می یابد.  

Authors

محمدرضا رضایی

دانشگاه یزد

محبوبه نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • .۱ صالحی، اسماعیل؛ آقابابایی، محم دتقی؛ سرمدی، هاجر؛ فرزادبهتاش،محم درضا ...
 • علوم و نقشه برداری. شماره ی ۲، ۱۰۶ - ۹۱ ...
 • Pelling, M. (۲۰۰۳). The Vulnerability of Cities: NaturalDisasters and Social ...
 • ۴ رضایی، محم درضا ) ۱۳۸ ۹ (. تبیین تاب ...
 • .۵ کاویان پور، گلشن ) ۱۳ ۹۴ (. ارزیابی تا ...
 • ۶.۶ فرزاد بهتاش، محم درضا؛ کی نژاد، علی؛ پی ربابایی، ...
 • نشریه ی هنر های زیبا- معماری و شهرسازی. دوره ی ...
 • .۷ احمدی، رضا ) ۱۳۸۴ (. ضرورت، اهمیت و نحوه ...
 • Federica Battista and Stephan Baas (۲۰۰۴). The Roleof Local Insti-tutions ...
 • .۹ فرجی، امین؛ قرخلو، مهدی ) ۱۳۸۸(. زلزله و مدیریت ...
 • Chopra, B.K., Venkatesh, M.D. (۲۰۱۵). Dealingwith disasters: Need for awareness ...
 • Vol. ۷۱, No. ۳, ۲۱۱-۲۱۳ ...
 • ۱۱ بیرودیان، نادر ) ۱۳۸۵ (. مدیریت بحران اصول ایمنی ...
 • Shreve, C. M., Kelman, I. (۲۰۱۴). Does mitigationsave? Reviewing cost-benefit ...
 • Adiyoso, W., Kanegae, H. (۲۰۱۴). The role of Islamictechings in ...
 • Shaw (Ed.), Recovery from the Indian Ocean Tsunami:A Ten- Year ...
 • Foster, K. A. (۲۰۰۶). A case study approach to understandingregional ...
 • ۱۶ جهانگیری، کتایون؛ آذین، سیدعلی؛ رحیمی فروشانی، عباس؛ منتظری،علی ) ...
 • فصلنامه ی پایش. سال دهم، شماره ی ۱، ۴۹ - ...
 • ۱۷ مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی ) ...
 • ۱۸ تقوایی، مسعود؛ کیانی، صدیقه ) ۱۳۸۷ (. فرایند و ...
 • ۱۹ اسکندری، حمید ) ۱۳ ۹۲ (. الگوهای سناریو در ...
 • تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزلهدوفصلنامهعلمی و ...
 • ۲۱ ناطق الهی، فریبرز ) ۱۳۷۹ (. مدیریت بحران زمی ...
 • ۲۲ عسگری، علی ) ۱۳۸۵(. در جس ت وجوی اصول ...
 • Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I. Wisner, B. (۲۰۱۴) ...
 • At risk: Natural hazards, people’s vulnerability anddisasters, Routledge, London ...
 • Gilpin, D.R. Murphy, P.J. (۲۰۰۸). Crisis managementin a complex world, ...
 • Sutton, J., Tierney, K. (۲۰۰۶). Disaster Preparedness:Concept, Guidance and Research, ...
 • ۲۸ عبداللهی، مجید ) ۱۳۸۳ (. مدیریت بحران در نواحی ...
 • ۲۹ گرکز، یونس؛ عطرچیان، محمدرضا ) ۱۳۸۳ (. اصول مدیریت ...
 • ۳۰ درابک، توماس ای؛ هواتمر، جرالد جی ) ۱۳۸۳ (. ...
 • ۳۱ ۳۱ شکرچی زاده، احمدرضا؛ خدادادی نژاد، کیامرز؛ قاسمی، سعید؛ ...
 • www.amar.org.ir۳۳ کاظمی پور، شهلا ) ۱۳۸۷(. الگویی در تعیین پایگاه ...
 • Shaw, R., Koichi, sh., Masami, K. (۲۰۰۴). Linking experience,education, Perception ...
 • Disaster Prevention and Management, Vol ...
 • ۱۳, ۳۹ - ۴۹ ...