اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای‎ منطقهای‎ با استفاده از مدل بهینه‎سازی‎ تصادفی‎ و یقینی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOEM-2-2_008

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف ارائه ی روشی برای ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزهای‎ در کشورهای لرزه خیز در حال توسعه و اختصاص بودجه ی لازم به این اقدامات و یاری دادن مدیران و تصمیم گیرندگان در این امر انجام شده است. بنابراین یک مدل برنامه‎ریزی بهینه‎سازی‎ تصادفی (احتمالی) دو مرحلهای‎ توسعه داده شده است تا منابع اقتصادی اختصاص یافته به راهکارهای کاهش ریسک لرزهای‎ (مقاوم سازی) و بازسازی پس از زلزله‎های احتمالی آینده را در سطح منطقهای‎ بهینه سازد. این مدل پیشنهادی راهبردهای کاهش ریسک های موجود را با هدف کمینه کردن هزینه های مقاوم‎سازی‎، بازسازی و ریسک خسارت اقتصادی بیش از حد مجاز مورد جستجو قرار می‎دهد تا راهکار بهینه را با توجه به محدودیت های موجود پیدا کند. برای نشان دادن قابلیت کاربردی مدل پیشنهادی، نواحی ساختمانی شهر تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابراین داده‎ها‎ی ساختمانی ناحیه ی مورد مطالعه، به همراه توابع آسیب پذیری این ساختمان ها و ویژگی های خطر لرزه‎ای‎ منطقه ای برای ارزیابی احتمالی ریسک منطقه ی مورد مطالعه به کار گرفته شده‎اند. نتایج تحلیل مدل پیشنهادی به صورت تغییرات هزینه‎ها‎ی مقاوم سازی‎ با موقعیت جغرافیایی و بر حسب نوع سازه و سطح طراحی لرزه ای ارائه شده است. برای بررسی مدل پیشنهادی از دیدگاه در نظر گرفتن عدم قطعیت وقوع زلزله‎ها و همچنین نشان دادن برتری های مدل برنامه‎ریزی تصادفی نسبت به مدل های بهینه‎سازی یقینی، مدل یقینی متناظر با مدل تصادفی پیشنهادی،‎ ارائه و تحلیل هایی نیز بر مبنای این مدل انجام شده است. در پایان نتایج این تحلیل ها با نتایج تحلیل مدل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفته است.

Authors

الناز پیغاله

دانشکده ی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

محمدرضا ذوالفقاری

دانشکده ی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی