بررسی مقایسه ای آسیب در محور ادراک زمان و مولفه های آن در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و دوقطبی نوع اول

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

59

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE09_013

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر مقایسهی آسیب در ادراک زمان و مولفه های آن در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی نوع اول بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه ی مبتلایان به اختلال دو قطبی نوع اول و مبتلایان به اختلال اسکیزوفرنی حاضر در بیمارستان رازی شهر تبریز بودند که براساس پرونده ی پزشکی مبتلا به اختلال دو قطبی نوع اول و مبتلایان به اختلال اسکیزوفرنی تشخیص داه شده بودند. نمونه ی مورد بررسی شامل ۱۰۰ نفر( ۵۰ نفر بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی نوع اول، ۵۰ نفر بیمار مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی) بود که به روش نمونه گیری در دسترس و پس از همتاسازی(براساس سن، جنس و مقطع تحصیلی) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه چشمانداز زمان زیمباردو استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل واریانس یک راهه و چند متغیره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد: که در ادراک زمان و مولفه های آن در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و دو قطبی نوع اول تفاوت معناداری وجود دارد. در واقع افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی دارای آسیب بیشتری در ادراک زمان هستند. بنابراین توجه به ادراک زمان در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی از اهمیت خاصی برخوردار است.

Authors

فاطمهنوای باغبان
فاطمه نوای باغبان

کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز(سازمان: شبکه بهداشت آذرشهر)

عباسبخشی پور
عباس بخشی پور

هیات علمی دانشگاه تبریز