رابطه تفکر انتقادی و مهارت های حل مساله دانش آموزان ابتدایی دوره دوم منطقه نوبران در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCENE01_339

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش رابطه تفکر انتقادی و مهارت های حل مساله دانش آموزان ابتدایی دوره دوم منطقه نوبران در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ می باشد. روش تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقیق حاضر ، کلیه دانش آموزان ابتدایی دوره دوم منطقه نوبران می باشد که بر این اساس جامعه آماری شامل ۴۵۰ دانش آموز ۲۲۶ پسر و ۲۲۴دختر می باشد.حجم نمونه براساس جدول مورگان ۲۰۷ دانش آموز که ۱۰۴ پسر و ۱۰۳ دختر می باشند. روش نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی می باشد. روش گردآوری دادهها از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد می باشد که پرسشنامه ۳۳ سوالی تفکر انتقادی ریکتس (۲۰۰۳) ،پرسشنامه ۳۲ سوالی حل مساله هپنر و پترسون (۱۹۸۲)) تنظیم شده است . روایی پرسشنامه از طریق تایید استاد راهنما حاصل شده است و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها به ترتیت تفکر انتقادی ۹۴/۰، حل مساله ۹۵/۰ می باشد. . آزمون فرضیات با توجه به ماهیت پژوهش از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شده است . نتایج این پژوهش نشان داد بین تفکر انتقادی و مهارت های حل مساله دانش آموزان ابتدایی دوره دوم رابطه وجود دارد.

Keywords:

تفکر انتقادی , مهارت های حل مساله , دانش آموزان ابتدایی

Authors

محمدحسین احمدی

آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، علوم انسانی،آزاد، ساوه، ایران

عباس میرزایی

آموزش و پرورش، علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اراک، ایران