بررسی امکان کاربرد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی رادیولوژی و سونوگرافی در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-14-1_003

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1401

Abstract:

افزایش سریع و روزافزون هزینه های بخش بهداشت و درمان به ویژه هزینه های بیمارستانی در سراسر جهان موجب گردیده است تا متخصصان اقتصاد سلامت و حتی پزشکان در تمام کشورها در پی یافتن شیوه جدیدی به منظور کنترل هزینه ها باشند. روش بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) یکی از روشهای نوین بهایابی است که امروزه مورد توجه متخصصان و مدیران قرار گرفته است. این رویکرد با ارائه اطلاعات موثر در جهت فرآیندهای انجام کار به مدیران در تصمیم گیری و کنترل هزینه ها کمک می کند. این مطالعه با هدف بررسی امکان استفاده از سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت در محدوده مشخصی از خدمات تصویر برداری (رادیولوژی و سونو گرافی) انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران در شهر تهران است. سه نوع بیمارستان از بین جامعه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از روشهای مشاهده سیستم و بررسی مستندات و اخذنظر از صاحبان فرآیند استفاده شده است. دستاوردهای مطالعه نشان داد که مراکز ارائه دهنده خدمت از نظر ثبت داده های مالی در سه گروه قابل طبقه بندی هستند. که فقط در یکی از این گروهها امکان محاسبه کلیه هزینه ها به تفکیک سطوح هزینه ای مورد نیاز روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت وجود دارد. به نظر می رسد بررسی وضعیت ثبت داده های مالی بیمارستان یکی از عوامل اساسی است که بر امکانپذیری استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه قیمت تمام شده خدمات تاثیر می گذارد.

Keywords:

Activity Based Costing , radiology and sono-graphy services , Iran Health Insurance Organization , هزینه یابی بر مبنای فعالیت , خدمات رادیولوژی و سونوگرافی , سازمان بیمه سلامت ایران

Authors

افسون آیین پرست

Health Services Management Group of Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, IR Iran

فرانک فرزدی

Health Services Management Group of Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, IR Iran

فرزانه مفتون

Health Services Management Group of Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, IR Iran

تلما ظهیریان مقدم

Hospital Management Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran