CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمار

عنوان مقاله: ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمار
شناسه ملی مقاله: NCWMSWRM05_205
منتشر شده در پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده فریده نوری - دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش - استادیار ان گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
مهدی یاسی
بایرامعلی محمدنژاد

خلاصه مقاله:
استفاده پایدار از منابع آب، مهمترین رکن توسعه در تمام زمینه ها قلمداد می شود. لذا توسعه منابع آب با توجه به نیاز روز افزون جوامع انسانی به آب یک ضرورت است. این امر مستلزم ارزیابی دقیق و شناخت میزان و توزیع زمانی ومکانی آب است. پیش بینی دبی جریان مروجی از حوضه ها برای تدبیر راهکار های مناسب در مدیریت منابع آبی موجود نقش بسیار مهمی دارد. با توجه به پیچیدگی ها و تخمین های موجود در تهیه آمار و اطلاعات لازم و روشهایمحاسباتی موجود مدلهای بارش رواناب از جمله سیستم مدلسازی حوضاه آبریز - 1 ابزاری مناسب برای شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه های آبریز می باشد. این مدلها برای استخراج هیدروگراف سیل به ویژه در حوضه های آبریز فاقدآمار آبدهی بکار گرفته می شوند. در این مطالعه با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS به تخمین سیلاب حوضه آبریزقروه واقع در استان کردستان، پردامته شد. در این راستا 4 رگبار را کاه دارای هیدروگراف و هایتوگراف متناظر هم بودند، انتخاب و توسط نرم افزار HEC-HMS و با استفاده از روش تجربی SCS هیدروگراف سیل حوضه شبیه سازیشد. شماره منحنی، زمان تأمیر و میزان تلفات توسط نرم افزار مورد واسنجی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کهنرم افزار مورد نظر با توجه به واسنجی های صورت گرفته در ضراید روشهای تجربی، یک ابزار مفید جهت تخمین دبی اوج سیلاب در نقاط فاقد آمار حوضه های آبریز مواهد بود

کلمات کلیدی:
حوضه آبریز، شبیه سازی، کالیبراسیون، مدل HEC-HMS WMS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/143712/