بررسی آخرین آسیاب آبی اصفهان با منظر مرمتی و اقتصادی جذب گردشگر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UVCONF03_061

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

Abstract:

در گذشته بناهای تاریخی ارزشمند فراوانی در ایران وجود داشته که به علت کم توجهی و سهل انگاری نسبت به حفظ آن ها، بسیاری از این بناها از بین رفته اند. یکی از این بناهای ارزشمند آسیاب های آبی هستند که امروزه اکثر این بناها نیز رو به نابودی اند. تعداد زیادی از این آسیاب های آبی در گذشته در شهر اصفهان وجود داشته که همه آن ها به مرور زمان مورد بی توجهی قرار گرفته و تخریب شده اند؛ تنها آسیاب آبی به جا مانده در شهر اصفهان، در محله ناژوان قرار دارد که در صورت عدم رسیدگی و انجام مطالعات کاربردی در ضمن آن، شاهد از بین رفتن آخرین آسیاب آبی شهر اصفهان خواهیم بود. به همین سبب در این مطالعه در پی بررسی این آسیاب آبی ارزشمند به همراه کوشک زیبای آن برآمدیم و با منظر مرمتی این بنای ارزشمند درحال تخریب را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از مطالعات و مشاهدات میدانی نیاز های موجود را بررسی نموده و پتانسیل های بنا و محله را نیز مورد شناسایی قرار دادیم. هدف از انجام این مطالعات جلوگیری از انهدام آخرین آسیاب آبی اصفهان با بررسی اصول مرمتی با نگاهی جدید بود که این نگاه جدید به معنای کمک گرفتن از امر جذب گردشگر برای توجیه خط سوددهی بنا و تامین نیازهای اقتصادی پروژه برای رسیدن به مرمتی مناسب می باشد. این روش پیش بینی شده برای مرمت منجر به تداوم استفاده از آسیاب در طول زمان می گردد که باعث می شود پس از مرمت ابتدایی، تنوع کاربری های هماهنگ روند تامین هزینه های بنا را توجیه نماید.

Authors

پریسا نصراصفهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی. اصفهان،ایران

الهام حسینی

استادیار گروه معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی. اصفهان،ایران