بررسی و مطالعه ی اثر آفت کش ها بر سویه گندم و اثر فرآوری پخت نان سنتی بربری در نمونه های آلوده

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

70

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FOODCONG04_019

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این پژوهش برای نخستین بار یک روش آنالیز همزمان برای تعیین مقدار ۲۲ آفت کش با گروه های شیمیایی متفاوت و قابل شناسایی توسط LC-MS/MS در ماتریکس گندم راه اندازی شد. سموم مورد نظر توسط روش QuEchERS انجام گرفت و سپس بطور همزمان طی یک تزریق با استفاده از یونیزاسیون الکترواسپری دروضعیت مثبت((+)ESI )و منفی((-)ESI )و MRM (Multitiple Reaction Monitoring) مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج اعتبار سنجی نشان می دهد، منحنی کالیبراسیون حاصل برای تک تک ترکیبات در محدوده -۵ppb ۲۰۰ خطی و با ضریب همبستگی ۰/۹۹۰ می باشد. مقادیر LOQ , LOD به ترتیب (ng/g ۳/۲۳-۱/۶۶) و (ng/g۱۰- ۵) می باشد و میانگین درصد بازیافت آفت کش ها در محدوده (% ۱۰۳/۴ -۹۳/۷) می باشد. نتایج آنالیز نمونه های گندم نشان داد که از ۳۰ نمونه جمع آوری شده، هیچ کدام از آنها محتوی باقیمانده سموم کشاورزی نبودند. همچنین نمونه های نان بربری که بصورت دستی در غلظت های ۲۰۰ و ۵۰۰ نانوگرم بر گرم آلوده شده بودطی فرایند پخت (متاثر از دما ۲۶۰ ، زمان min ۱۰ ،عوامل محیطی مانند نوع سیستم بازیا بسته، رطوبت، اثر مخمر و غیره) از نظر میزان ماندگاری این سموم بررسی شد که بیشترین درصد را سموم Tralkoxydimو Tribenorm-metyl با %۱۰۰ کاهش کاملا تجزیه (decompose) شدند.

Authors

شرارهرضایی
شراره رضایی

کارشناسی ارشد مهندسی علوم وصنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

بهرامدارایی
بهرام دارایی

دانشیار، دکتری عمومی داروسازی، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

بابکغیاثی طرزی
بابک غیاثی طرزی

استادیار، عضو گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران