بررسی نقش احساس تعلق به مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 296

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPRUMA01_031

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی نقش احساسی تعلق به مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان میباشد روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی(همبستگی) میباشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه ۲شهرستان اردیبل می باشد که در سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ تعداد آنها ۹۵۷۶ نفر ۴۴۷۰) دختر و ۵۱۰۶ پسر) می باشد و نمونه آماری پژوهش نیز شامل ۳۶۸ نفر از دانش آموزان(۱۷۲ دختر و ۱۹۶پسر) متوسطه دوم در ناحیه ۲ شهرستان اردبیل است که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند .در این تحقیق ما برای کسب اطلاعات از نمونه های آماری از دو مقیاس احساس تعلق به مدرسه ی بری ((۲۰۰۴ و خودکارآمدی تحصیلی جینک و همکاران((۱۹۹۹ استفاده کردیم. . نتایج تحلیل های آماری نشان داد که فرضیه ی اصلی تحقیق تایید شد و رابطه مثبت و معنی داری بین احساس تعلق به مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان وجود دارد. با توجه به نتایج تحلیل های آماری پیشنهاد میشود که تاثیر مداخلاتی با هدف ارتقای احساس تعلق به مدرسه و نقش آن در عملکرد تحصیلی باید در آینده مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

Authors

فرشید فتحی کرکرق

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل، اردبیل، ایران

زهرا بابازاده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل، اردبیل، ایران

حسن طاهری

دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

شادیه مولایی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران