بررسی اثربخشی خودگوئی های درونی مثبت بر افزایش تحمل پریشانی و خود تنظیمی شناختی عمومی زنان دارای ام اس MS

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LIFECONF05_167

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی خودگوئی های درونی مثبت بر افزایش تحمل پریشانی و خود تنظیمی شناختی عمومی زنان دارای ام اس MS بود. روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه زنان دارای بیماری ام اس شهر اصفهان ۱۴۰۰ بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس بود. نمونه پژوهش شامل دو گروه آزمایش ۱۵ نفر وگروه کنترل ۱۵ نفراز زنان دارای بیماری ام اس شهر اصفهان بود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه تحمل پریشانی و خود تنظیمی شناختی بودند. برای آزمون فرضیه های پژوهش و پاسخ به پرسشهای پژوهش از روش آماراستنباطی کوواریانس چند متغیره به کمک نرم افزار اس پی اس اس ۲۴ استفاده شده بود.یافته های پژوهش نشان داد آموزش خودگویی های درونی مثبت بر تحمل پریشانی (اندازه اثر ۹۹ / ۰ )، خودتنظیمی شناختی ۶۷ / ۰ موثر است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خودگوئی های درونی مثبت بر افزایش تحمل پریشانی و خود تنظیمی شناختی عمومی زنان دارای ام اس MS تاثیر دارد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که آموزش خودگوئی مثبت درونی نه تنها بر دو متغیر (تحمل پریشانی و خود تنظیمی شناختی عمومی) زنان دارای بیماری ام اس ms تاثیر مثبت و معناداری داشته بلکه تاثیر و دوام هم داشته است.

Keywords:

خودگوئی های درونی مثبت , تحمل پریشانی , خود تنظیمی شناختی عمومی , بیماری ام اس MS

Authors

نیلا علمی منش

دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

نرگس درویشی جزی

کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا ، دانشگاه پیام نور واحد نطنز، ایران