مردم نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی را چگونه ارزیابی می کنند: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-10-3_003

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، بررسی دیدگاه های گیرندگان خدمات است. بدین منظور، مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه های مردم ایران در خصوص نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی بر سلامت جامعه انجام شده است. این مطالعه از نوع مقطعی و نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام شد. گروه هدف جمعیت ۱۸ تا ۶۵ سال کشور بودند.جمعیت مطالعه ۲۷۸۸۳ نفر بود که در ۳۰ استان کشور مورد پرسشگری قرار گرفتند. از جمعیت مطالعه ۲۷۶۲۵ نفر به سوال مربوط به نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی در سلامت مردم پاسخ دادند. ۲۵.۹ درصد نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی در سلامت مردم را بسیار زیاد، ۲/۴۵ درصد زیاد، ۳/۲۱ درصد نه کم و نه زیاد، ۸/۵ درصد کم و ۸/۱ درصد فاقد نقش تاثیر گذار بر سلامت جامعه می دانستند. بررسی های موجود نشان دادند که بین نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی در سلامت جامعه و کلیه متغیرهای مورد بررسی ارتباط معنی دار وجود دارد. نیز یک سوم جمعیت مطالعه برای پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی نقشی قائل نبودند و یا از نقشی که در سلامت جامعه ایفا می کنند، اطلاعی نداشتند که این امر می تواند بیانگر علل عدم مراجعه به پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی در پی مواجهه با بیماری ها و مشکلات مرتبط با سلامت باشد. برای این امر علل متعددی را می توان برشمرد که در مقاله بدان ها اشاره شده است.

Keywords:

Physicians role , Health specialist , People's perspectives , دیدگاه های مردم ایران , نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی , سلامت جامعه