مردم سلامت خود را چگونه ارزیابی می کنند: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-10-3_006

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

ارزیابی سلامت توسط فرد یا سلامت خودگزارشی ( Self-rated health) به عنوان یک شاخص شناخته شده بین المللی در تحقیقات سلامت همگانی و اپیدمیولوژی دارای کاربردی گسترده است. این مطالعه مقطعی بر آن بوده است تا به بررسی سلامت گزارش شده توسط افراد در ایران بپردازد. با طراحی مطالعه ای مقطعی افراد در سنین ۶۵-۱۸ سال بعنوان جمعیت هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گیری به روش طبقه بندی شده خوشه ای به تفکیک استان های کشور انجام شد. سطح سلامت با استفاده از یک سوال «در حال حاضر سلامت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟» اندازه گیری شد. سایر متغیر های مورد نیاز نیز با استفاده از ابزار طراحی شده جمع آوری شد. در مجموع، ۲۷۸۸۳ نفر مورد مطالعه قرار گرفته و میانگین سنی جمعیت ۷/۳۲ سال (۱۱.۸= انحراف معیار) بود. بیشتر افراد وضعیت سلامت خود را «بسیار خوب» (۱۷.۵ درصد) و «خوب» (۵۴ درصد) ارزیابی نموده و وضعیت سلامت در سطح «بسیار بد» ۰.۸ درصد گزارش شد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد عوامل اقتصادی اجتماعی از قبیل وضعیت اشتغال، سطح درآمد و شهر محل سکونت تاثیر بسزایی بر سطح سلامت افراد دارد.نتایج این مطالعه جمعیتی نشان داد بیشتر مردم ایران (۷۱.۵ درصد) سلامت خود را بصورت «بسیار خوب یا خوب» ارزیابی می نمایند. انجام مطالعات دوره ای بررسی سطح سلامت جمعیت با درنظرداشتن عوامل تاثیرگذار بر سلامت به وی‍‍ژه از منظر تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی توصیه می شود.