مقایسه تغییرات هیدرواقلیم حوضه آبریز ناشی از تغییر اقلیم تحت گزارشهای سوم و پنجم IPCC

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 198

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA03_121

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تغییرات پارامترهای اقلیمی دما و بارش در حوضه آبریز آیدوغموش تحت گزارشهای سوم و پنجم هیات بین المللی تغییر اقلیم (IPCC) در بازه زمانی آینده (۲۰۲۶-۲۰۳۹ ) است. نتایج نشان دادند که تحت گزارش سوم با مدل اقلیمی Had-CM۳ تحت سناریوی انتشار A۲ دما بین ۰/۷ تا ۲/۷ درجه سانتیگراد افزایش و بارش بین ۳۶ الی ۷۶ درصد نسبت به دوره پایه (۱۹۸۷-۲۰۰۰) کاهش خواهد یافت. در حالی که تحت گزارش پنجم برای دما با مدل اقلیمی MIROC-ESM و برای بارش با مدل GFDL-ESM۲M استفاده شد. نتایج نشان داد دما تحت سناریوی ۱/۵ RCP۸.۵ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت و بارش تحت سناریوی ۲۱ RCP۸.۵ درصد نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت. همچنین میزان رواناب تحت گزارش پنجم IPCC در دوره آینده تحت سناریوی انتشار RCP۸.۵ نسبت به دوره پایه ۱۳درصد افزایش خواهد یافت؛ در حالی که تحت گزارش سوم IPCC میزان رواناب در دوره آینده تحت سناریوی A۲ به میزان ۰/۷ درصد کاهش خواهد یافت.

Authors

صدف سادات مرتضائی پویا

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم،

پریساسادات آشفته

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم،

پروین گلفام

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم،