بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رابطه آن با سلامت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات جنوب استان کرمان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF06_173

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رابطه آن با سلامت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی جنوب کرمان است جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ادارات دولتی جنوب کرمان به تعداد ۱۹۰۰۰ نفر بود همچنین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر محاسبه شد روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فناوری اطلاعات با روایی و پایایی به ترتیب۰/۹۶و ۰/۸۶ ، پرسشنامه سلامت سازمانی با روایی و پایایی به ترتیب۰/۸۷ و ۰/۸۸پرسشنامه رضایت شغلی با روایی و پایایی به ترتیب۰/۸۷۰/۸۴ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده با تلفیقی از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها و همچنین آزمون کلمو گروف اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال و رگرسیون انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین فناوری اطلاعات و سلامت سازمانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد

Authors

طیبه شهسواری

کارشناس ارشد مدیریت دولتی-سیستم های اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران

فاطمه شاهرخی ساردو

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران