میزان رضایت بیماران از اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-7-2_004

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1401

Abstract:

رضایت بیماران یکی از شاخص های مهم کیفیت مراقبت و ارائه خدمت است. توجه به نقطه نظرات بیماران می تواند موجب ارتقاء روندها و پیامدها و همچنین افزایش رضایت آنان گردد. مطالعه حاضر بر آن بوده است تا با استفاده از پرسشنامه ای معتبر و پایا به ارزیابی رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس های عمومی پنج بیمارستان بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران بپردازد. بیمارانی وارد مطالعه شدند که حداقل ۱۰ ساعت از مراجعه آنها به اورژانس می گذشت، بدون نیاز به مترجم قادر به پاسخگویی به سوالات بودند، دارای مشکلات شناختی چشمگیر نبودند و از نظر حال عمومی توانایی پاسخگویی به سوالات را داشتند. پرسشنامه مطالعه توسط پرسشگران آموزش دیده در محیطی امن، بدون حضور کارکنان بیمارستان به بیماران ارائه گردید تا در صورت تمایل در مطالعه شرکت کنند. در مجموع، نقطه نظرات ۱۵۳ بیمار که واجد پرسشنامه بدون نقص بودند با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بیشترین عدم رضایت، بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات متوسط شرکت کنندگان، در مورد زیر مقیاس های پرسشنامه (مراقبت پزشکان، مراقبت پرستاری، جنبه های رفتاری، راحتی فیزیکی و جنبه های اقامتی و معطل شدن) به ترتیب عبارتند از «ارائه اطلاعات از سوی پزشکان» (۲/۵۴ درصد)، «توضیح پرستاران در مورد اقدامات مختلف به بیماران» (۲/۷۳ درصد)، «رسیدگی به شکایات و اعتراضات» (۶/۴۰ درصد)، «امکانات رفاهی بیماران» (۳/۵۴ درصد) و «معطل شدن برای دریافت خدمات پاراکلینیک» (۲/۲۶ درصد). نتایج نشان دادند که فقط ۴۴ درصد از بیماران رضایت کلی خود را از بیمارستان، خوب یا خیلی خوب گزارش کردند. مطالعه حاضر نشانگر نیاز به برنامه ای جهت ارتقاء خدمات ارائه شده به بیماران مراجعه کننده به دپارتمان اورژانس و تضمین کیفیت خدمات می باشد.

Keywords: