شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی از شمال روستای قره جقه، خراسان رضوی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HBHEAITH03_040

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1401

Abstract:

یکی از اصلی ترین نیاز های مدیریت صحیح یک منطقه شناخت منابع موجود از جمله پوشش گیاهی است. پوشش گیاهی به منزله آیینه تمام نمای اقلیم، خاک و اکوسیستم یک منطقه محسوب می شود. بدین منظور مطالعه فلورستیک در منطقه شمال روستای قره جقه از توابع شهرستان قوچان دراستان خراسان رضوی انجام گرفت. همزمان گیاهان دارویی این منطقه شناسایی و معرفی شده است . برای انجام این تحقیق ازاسفند ۳۹ تا شهریور ۹۴ نمونه های گیاهی جمع آوری شدند . شناسایی گیاهان بااستفاده از فلور ایرانیکا ، مجموعه فلورایران ، کتاب رده بندی گیاهی جلد ۱و ۲ مظفریان و کتاب فرهنگ نام هایگیاهان ایران مظفریان انجام شد .تعیین گیاهان دارویی با استفاده از منابع جلد یک کتاب گیاهان دارویی دکتر علی زرگری و فصلنامه گیاهان دارویی و ازسایت pubmed انجام شد نتایج بدست آمده ۱۷ گونه گیاهی دارویی از ۱۲ تیره شناسایی شد. که بزرگ ترین تیره های گیاهی منطقه به ترتیب اولویت بیشترین تعداد گونه عبارتند از : (تیره کاسنی Asteraceae ) با ۳ گونه ۱۷/۶۴ درصد و ( تیره نعناع Lamiaceae) با ۲ گونه ۱۶/۶۶ درصد و تیره (شمعدانی Geraniaceae) با ۲ گونه ۱۶/۶۶ درصدساختاری طیف زیستی منطقه به روش رانکیه و دربررسی پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی براساس روش Zohary مشخص شد

Authors

فرزانه قادری نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی ،دانشگاه علوم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

آذرنوش جعفری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد