بار تقاضا و مراجعه برای دریافت خدمات درمانی در شهر تهران

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1401

Abstract:

در ارائه خدمات بهداشتی درمانی جامعه گیرنده خدمت و شناخت ابعاد مختلف آن نقش ویژه ای دارد. شناخت ابعاد جمعیت شناسی جامعه و نیازهای مربوط اساس نحوه ارائه خدمت را شکل می دهد. نیازها و تقاضاهای موجود در جامعه تعیین می کنند که خدمات بهینه بهداشتی در سطوح مختلف می توانند باشند، به همین دلائل این پژوهش با اهداف ذیل در سطح تهران انجام گرفت.- تعیین بار تقاضا و بار مراجعه برای دریافت خدمات درمانی در شهر تهران و به تفکیک مناطق- تعیین بار تقاضا و بار مراجعه در گروه های مختلف بیماری - مقایسه بار تقاضا و مراجعه و میزان دسترسی در مناطق مختلف شهر تهران و در گروه های مختلف سنی، جنسی، تحصیلی و گروه های مختلف بیماریاین پژوهش، مطالعه ای از نوع مقطعی بود که در شهر تهران انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی و چند مرحله ای به ترتیب نمونه گیری خوشه ای و در مناطق پنجگانه شهر تهران (شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق) صورت پذیرفت. داده های مورد نظر شامل اطلاعات دموگرافیک، شکایات جسمی و روانی افراد و مراجعه و یا عدم مراجعه آنان جهت دریافت خدمات درمانی بود که توسط پرسشنامه جمع آوری شد.۵۹۷۳ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که ۱۴۱۶ خانوار را شامل می شدند. طبق این یافته ها هر ۱۰۰ نفر در شهر تهران ۱۲۲ مورد تقاضا برای دریافت خدمات درمانی داشته اند که ۱۰۲ موردشان جهت دریافت خدمات مراجعه داشته اند و در واقع ۲۰ مورد از این ۱۲۲ مورد اقدامی در جهت دریافت خدمات مربوط نکرده اند. همچنین یافته ها نشان می داد که از نظر آماری تفاوت معنی داری در فراوانی تقاضا در گروه های مختلف سنی و جنسی وجود دارد. تفاوت فراوانی تقاضا، میزان مراجعه و میزان دسترسی در مناطق مختلف شهر تهران نیز از نظر آماری معنی دار بود. در بررسی انجام شده، بعد از آنفلوانزا و سرماخوردگی، بیماری های قلبی و عروقی، موسکولواسکلتال و اعصاب و روان بیشترین فراوانی تقاضا را داشتند.