مدل پایش خدمات در نظام سلامتی: شیوه «خود ارزیابی»

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 204

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-2-1_003

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1401

Abstract:

در سالیان اخیر در تعریف کیفیت ارایه خدمات، به حقوق «ارایه دهندگان خدمت» و حقوق «گیرندگان خدمت» توجه ویژه ای شده است. همگام با این تعریف از کیفیت، انتظار می رود که شیوه پایش و ارزشیابی خدمات نیز متناسب با آن طراحی شوند. هدف این مقاله، معرفی شیوه ای از «پایش» است که با تعاریف مشتری گرایانه کیفیت انطباق داشته باشد. در مرحله اول از این مطالعه، ابزارهای «پایش»، بر اساس روش COPE) Client Oriented Provider Efficient) طراحی شدند. این ابزارها به شیوه «خود ارزیابی» در گروه هایی متشکل از کارکنان، قابل استفاده هستند. در مرحله دوم، طریقه استفاده از این ابزارها به کارکنان چهار مرکز بهداشتی-درمانی شهرستان سمنان آموزش داده شده و میزان آموزش پذیری و قابلیت اجرایی این ابزارها از نظر کارکنان (۴۲ نمونه) مورد بررسی قرار گرفت. بیش از ۸۷.۵% از کارکنان (فاصله اطمینان ۹۵ درصد: ۷۵.۸ تا ۹۹.۹) با استفاده از این روش موافق بوده و نکات مثبت ذکر شده بیش از نکات منفی بود. مطابق دستاورد این مطالعه، جهت افزایش قابلیت اجرایی این شیوه، به طور همزمان نیاز به برنامه ریزی جهت ارتقای فرهنگ سازمانی و بسترسازی برای فعالیت های مشارکتی در مراکز است. همچنین جهت استقرار و بقای این شیوه نوین در نظام سلامت و توسعه آن به تمامی برنامه و توسعه آن به سایر سطوح نظام شبکه، به مطالعات گسترده تری نیاز است.