اثرات مثبت و منفی اخبار بد شامل اطلاعات نسبتا منفی در افشای CSR

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 221

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_029

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی عملکرد شرکت مشروط به ویژگی های صنعت می باشد، که اغلب به عنوان سطح قابل قبول سیرت، اخلاقیات و اهمیت فعالیت های اجتماعی مسئولانه یا غیرمسئولانه تعریف شده است . هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات مثبت و منفی اخبار بد شامل اطلاعات نسبتا منفی در افشای CSR در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش، ۴۸۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که جهت انتخاب نمونه آماری با روش حذف سیستماتیک ۹۱ شرکت انتخاب گردید. نتایج فرضیه اصلی حاکی از آنست که تاثیر متغیر اخبار خوب و بد بر مسئولیت اجتماعی تایید شد. نتایج فرضیه فرعی اول و دوم پژوهش نشان داد که تاثیر متغیرهای باورپذیری و امانت داری بر مسئولیت اجتماعی تایید نشد.

Authors

مجید ثابتی آقابزرگی

موسسه آموزش عالی نیما، محمودآباد، ایران