بررسی تاثیر رضایت و احساسات مشتری بر طرفداری و وفاداری وی با نقش میانجی مشارکت (موردمطالعه: بانک رافدین عراق)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNCCONF05_004

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رضایت و احساسات مشتری بر طرفداری و وفاداری با نقش میانجی مشارکت در بانکرافدین عراق انجام شد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامهی استاندارد مولینر تنا و همکاران (۲۰۱۹) است. جامعه آماری مشتریان بانک رافدین عراق در شهر کربال است که به دلیلنامشخص بودن حجم نمونه، از روش غیراحتمالی در دسترس و با استفاده از جدول مورگان ۳۸۴ نفر انتخاب شدند. رواییمحتوایی از طریق مراجعه به اساتید انجام شد و در بعد کمی با استفاده از روایی سازه و بارهای عاملی بررسی شد. پایایی ابزار ازطریق آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و ۹ PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد کهمشارکت مشتری بر طرفداری مشتری و وفاداری نگرشی مشتری تاثیر معناداری دارد. رضایت و احساسات مشتری بر مشارکتوی تاثیر معناداری دارد. نتایج، مشارکت مشتری بانکی را به عنوان متغیر میانجی بین رضایت بر طرفداری و بین رضایتمشتری بر وفاداری نگرشی و بین احساسات مشتری بر طرفداری مشتری و بین احساسات مشتری بر وفاداری نگرشی تایید می کند.

Authors

معصومه عربشاهی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

ایمن محمدعلی بیرم

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران