سنجش زمانی-مکانی دقت مجموعه داده های شبکه بندی جهانی CPC در برآورد دمای میانگین هوا (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز کارون بزرگ)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC12_178

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

دسترسی به داده های با قدرت تفکیک مکانی بالا و بلندمدت دما اهمیت بسزایی در مطالعات هیدرولوژیکی و مدل سازی های آگروهیدرولوژیکی دارد. در این تحقیق عملکرد مجموعه داده ی شبکه بندی CPC در برآورد دمای میانگین حوضه ی آبریز کارون بزرگ طی سال های ۱۹۸۷-۲۰۱۶ مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور از شاخص های عملکردی شامل: همبستگی، RMSE ، خطای بایاس، و معیار KGE استفاده شده است و تحلیل ها به صورت ماهانه و فصلی ارائه شده است. نتایج نشان داد که CPC دقت بسیار بالایی در برآورد دما دارد به طوری که همبستگی این محصول در بیشتر ایستگاه های مورد ارزیابی بیش از ۰/۹۸ و خطای آن در بیشتر ایستگاه ها ناچیز بوده است. همچنین در جنوب غربی حوضه، CPC بهترین عملکرد را نشان داد.

Keywords:

مجموعه داده های شبکه بندی , متوسط دمای هوا , CPC , زمانی-مکانی , حوضه ی آبریز کارون بزرگ.

Authors

بهزاد نویدی نساج

گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران .

نرگس ظهرابی

گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

علیرضا نیکبخت شهبازی

گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

حسین فتحیان

گروه مهندسی منابع آب، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران