ارزیابی مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتن مسلح کوتاه

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-20-2_005

تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1401

Abstract:

در این مقاله یک روش تحلیلی برای ارزیابی ایمنی لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح کوتاه و کم ارتفاع ارائه می شود. در این روش، ارزیابی براساس مشخصه نیرو – جابه جایی طبقه اول یا ضعیفترین طبقه انجام می گیرد. معیار ارزیابی ایمنی سازه براساس دو پارامتر مقاومت و شکل پذیری در حالت زلزله قوی (PGA=۰.۳ g) و زلزله شدید (PGA=۰.۴۵ g) استوار است. مکانیزم شکست سازه به صورت خمشی، برشی و برشی – خمشی طبقه بندی می شود. ارزیابی ایمنی در پنج گام متوالی انجام می گیرد که عبارت اند از: الف – مدل سازی سیستم سازه ای، ب – تعیین مدل تحلیلی غیرخطی طبقه، ج – ارزیابی ایمنی مقاومت، د – ارزیابی ایمنی شکل پذیری و ه‍ - ترکیب ارزیابی ایمنی. نحوه ارزیابی براساس یک ماتریس معیار پیشنهاد شده استوار است.;#۱۰;#۱۰واژگان کلیدی : مقاومت، شکل پذیری، مکانیزم شکست، ساختمانهای بتن مسلح کوتاه;#۱۰;#۱۰

Keywords:

Strength , Ductility , Failure mechanism , Low-Rise R. C. Buildings , مقاومت , شکل پذیری , مکانیزم شکست , ساختمانهای بتن مسلح کوتاه