بررسی ویژگی های کمربند سبز در حریم شهرها و تعیین راهبردهای برنامه ریزی با هدف اجتناب از رشد افقی شهر (مطالعه موردی: شهر رشت)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-3-35_009

تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1401

Abstract:

موضوع توسعه پایدار در تمامی مجامع جهانی بسیار حائز اهمیت است و در تمام برنامه ریزی ها، شاخص های این موضوع را مد نظر قرار می دهند در ایران نیز سعی می شود تا توسعه بصورت پایدار انجام شود که از مصادیق آن توسعه پایدار شهری است که در آن حفظ اراضی طبیعی اطراف در این حوزه اهمیت دارد و باید توسعه هدفمند و با در نظر داشتن اراضی کشاورزی، محیط های حفاظت شده و.. باشد در پژوهش های پیشین انجام شده در موضوع حریم، توسعه پایدار نیز مورد بحث قرار گرفته ولی آنچه که در این پژوهش نو و جدید می باشد این است که توسعه پایدار را با مشخص کردن جهت توسعه بصورت کاربردی و در عمل مشخص می سازد که در پژوهش های سابق جهت رشد ارائه نشده است. این پژوهش از نوع کاربردی محسوب می شود که هدف از آن بررسی توسعه پایدار شهری به واسطه ایجاد کمربند سبز شهری است که با بررسی مولفه ها و شاخص های توسعه پایدار و اهمیت آن در رشد شهرها و ارتباط آن با کمربند سبز شهری است و جهت توسعه آینده شهر در اراضی حریم مورد بررسی قرار گرفته است مولفه های توسعه پایدار شهری به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است.

Authors

سمیرا زارع نژاد

۱- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گرایش آمایش شهری، دانشگاه پیام نور، واحد رشت، ایران

سید برهان صالحی ریحانی

۲- دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه تهران، تهران، ایران