بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه تبریز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 206

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SDPH02_017

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر علل اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی است و استفاده از نظریات،کنترل اجتماعی هیرشی ( که نظریه های مربوط به شکل گیری و تبیین انحرافات اجتماعی هست )، انزوای اجتماعی ولمن و نظریه هومنز قضیه پاداش ( تنبیه و تشویق ) به رشته تحریر در آمد . جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه ی دانشجویان دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۵۷۲۹ نفر می باشد. براساس فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد ۳۷۵ نفر مشخص گردید و روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام پذیرفت. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد چهار متغیر (عدم مسئولیت پذیری اجتماعی، رفع نیازهای روانی – اجتماعی، اوقات فراغت، استفاده از سایت غیراخلاقی) در مجموع ۰/۶۴ درصد از تغییرات مربوط به اعتیاد به اینترنت را تبیین نمودند.

Authors

سجاد صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

هدا حلاج زاده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان

محمدامین کنعانی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان