بررسی و ارزیابی جامعه شناسی دینی از دیدگاه ماکس وبر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF08_002

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

بی شک، دین و مطالعات مربوط به آن، از جمله پدیده هایی است که بلندایی به قامت و قدمت حیات انسانی دارد. این که اندیشمندان، متفکران دین شناس، چگونه و با چه زاویه ای و با چه مکانیسمی به مطاله دین میپردازند، و اساسا با کدامین ابزار یا ابزارهایی میتوان بهتر به مطالعه دین پرداخت. رویکردهای جامعه شناختی نسبت به دین هنوز شدیدا تحت تاثیر اندیشه های نظریه پرداز کلاسیک جامعه شناسی میباشد که هیچیک از آنها خود مذهبی نبودند و همگی فکر میکردند که اهمیت دین در دوران امروزی کاهش خواهد یافت. آنها بر این باور بودند که مذهب اساسا یک توهم است، زیرا طرفداران مذاهب مختلف ممکن است به طور کلی در مورد اعتباراعتقاداتی که دارند، متقاعد شده باشند، اما اصل گوناگونی مذاهب و ارتباط آشکارشان با انواع مختلف جامعه، این اعتبار را زیر سوال میبرد. بررسی دیدگاه متفکران به نام دین و جامعه شناسی دین و آشنایی با شیوه مطالعات آنان از جمله ضرورت های مهم در خصوص دین پژوهشی است. در این تحقیق در مورد اندیشه های مارکس وبر در مورد جامعه شناسی دینی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

Authors

سیدرحمان میرزازاده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران