بررسی تاثیر ویژگی های جامعه آنلاین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران: مورد مطالعه هوادران باشگاه پرسپولیس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PRM-6-1_003

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1401

Abstract:

جوامع برند و رسانه های اجتماعی اغلب باهم هم پوشانی دارند. رسانه های اجتماعی یک محیط ایده آل برای ایجاد جوامع برند است. جوامع برند آنلاین با استفاده از این رسانه های نوظهور، امکان تعامل مجازی هواداران و مشارکت را فراهم می کند که این مهم نیز بر ایجاد وفاداری به برند افراد تاثیر بسزایی خواهد داشت. ازلحاظ هدف پژوهش توصیفی، ازلحاظ استراتژی های پژوهش، پیمایشی و ازلحاظ شیوه های گردآوری داده ها پرسشنامه ای است. پژوهش حاضر در بین کاربران شبکه اجتماعی باشگاه ورزشی پرسپولیس انجام گرفت. تعداد ۴۱۱ نفر با تکنیک در دسترس در این مطالعه شرکت کردند و پرسشنامه استاندارد پس از تایید روایی و پایایی در اختیار آن ها قرار گرفت و پس از تکمیل، جهت تحلیل آماری از نرم افزار لیزرل ۵۸/۸ و SPSS ۲۰‎ استفاده گردید. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که چهار ویژگی جوامع برندی آنلاین «کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تعامل مجازی و پاداش» بر مشارکت افراد تاثیر مثبت دارد. در تحلیل میانجی گر مشخص شد؛ ویژگی های جامعه برند آنلاین از طریق مشارکت بر وفاداری به برند تاثیرگذار است. مدیران باشگاه ورزشی پرسپولیس باید با ارتقا ویژگی های جامعه برندی بر مشارکت هواداران خود بیفزایند و موجبات گفتگو و چانه زنی را در جوامع برندی آنلاین خود پدید آورد تا از این طریق بتواند هواداران را به برند خود وفادار کند.

Keywords:

Authors

محسن اکبری

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.‏

پرویز احمدی

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

محدثه مومنی

کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل، دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال

محمد حاتمی نژاد

دانشجوی دکتری رشته ساستگذاری بازرگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان