تاثیر ۸ هفته تمرینات مقاومتی-پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RBPA-4-7_005

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1401

Abstract:

مقدمه: هدف مطالعه ارزیابی تاثیر ۸ هفته تمرینات مقاومتی- پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان بازیکنان فوتبال بود. روش شناسی: مطالعه حاضر به روش نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون بود که تعداد ۲۰ بازیکن نخبه فوتبال­(سن: ۲۵/۲ ± ۳۵/۲۰ سال، قد: ۶۸/۵ ± ۰۵/۱۷۸­سانتی متر، وزن: ۵۹/۷ ± ۴/۶۸ کیلوگرم) که هیچ گونه آسیب­دیدگی و شکستگی استخوان در سال اخیر نداشتند و دارای حداقل ۶ سال سابقه ورزشی در رشته فوتبال بودند به­عنوان نمونه های تحقیق در نظر گرفته شدند. بازیکنان به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینات تخصصی ویژه فوتبال را داشتند، گروه تجربی علاوه بر آن هفته ای سه جلسه به مدت هشت هفته تمرینات مقاومتی-­پلایومتریک با میانگین شدت ۶۵درصد بیشینه را انجام دادند. پس از جمع­آوری اطلاعات، داده­ها از طریق نرم­افزار SPSS و با آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان دانسیته استخوانی و محتوای مواد معدنی استخوان بازیکنان در ناحیه کمر و ران، قبل و بعد از هشت هفته با دستگاه تراکم­سنج استخوانی­(DEXA) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته­ ها: نتایج نشان داد که دانسیته استخوانی ناحیه کمر و ران­(۰۰۱/۰= P)­ همچنین محتوای مواد معدنی استخوان در ناحیه کمر و ران (۰۱۵/۰> P) گروه تجربی به طور معناداری افزایش پیدا کرد، اما در گروه کنترل تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه ­گیری: از یافته ­های این پژوهش می­توان نتیجه­ گیری کرد که تمرینات مقاومتی-پلایومتریک باعث افزایش تراکم­ و محتوای مواد معدنی استخوان در دو ناحیه کمر و ران در بازیکنان فوتبال می­شود، لذا استفاده از این گونه تمرینات برای جلوگیری از آسیب­ها و شکستگی استخوانی مفید می­باشد.

Keywords:

Authors

نوید کلانی

دانشجوی دکتری گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

نادر رهنما

استاد گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

محمد فرامرزی

دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ساره رازی

کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

علیرضا بهجتی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی