مقایسه اثر تمرین ثبات دهنده ی مرکزی و قدرتی زانو بر درد، عملکرد و قدرت زانوی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RBPA-4-6_001

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1401

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: استئوآرتریت، شایعترین بیماری در مفاصل انسان­ها می­باشد، استئو آرتریت بر هر مفصلی اثر می گذارد، که به ­طور فراگیری در مفاصل زانو، لگن، کمر و گردن رخ می­دهد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده­ی مرکزی و قدرتی زانو در زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو بود. روش­ شناسی: پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون بود. در این پژوهش ۳۶ زن میانسال مبتلا به بیماری (میانگین سنی ۵/۴±۵/۶۴ سال و میانگین وزن ۵۲/۱۰±۷۱/۷۰ و میانگین قد ۱۲/۶±۳۴/۱۵۶) استئوآرتریت شرکت کردند و  به طور تصادفی  به  سه گروه مساوی (۱۲نفر) ، برنامه تمرینی ثبات دهنده­ی مرکزی، برنامه تمرینی قدرتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرینی ثبات دهنده­ی مرکزی و برنامه تمرینی قدرتی هشت هفته تمرین اختصاصی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ تمرینی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ­ها از پرسشنامه دیداری (VAS)، پرسشنامه عملکردی (WOMAC)، دستگاه ترکیب بدن و دینامومتر استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها از آمار توصیفی، آنالیز واریانس دو سویه، آزمون تی زوجی و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد تمرینات ثبات مرکزی به طور معنی­داری باعث افزایش عملکرد (۰۰۱/۰=P؛ ۷۳/۰d=) و قدرت عضلانی (۰۰۲/۰=P؛ ۸۰/۰d=) و کاهش درد زانو (۰۳۶/۰=P؛ ۸۱/۰d=)  زنان مبتلا به استئوآرتریت شد. همچنین تمرینات قدرتی باعث افزایش عملکرد  (۰۰۱/۰=P؛ ۹۰/۰d=) و  قدرت عضلات (۰۴۱/۰=P؛ ۷۳/۰d=) و کاهش درد زانو (۰۰۳/۰=P؛ ۵۲/۱d=) زنان مبتلا به استئوآرتریت شد. نتیجه­ گیری: به نظر می­ رسد که تمرینات قدرتی و ثبات دهنده­ی مرکزی می ­تواند در کاهش درد و روند بهبودی و عملکردی بیماری استئوآرتریت درد زنان سالخورده نقش قابل ملاحظه­ ای داشته باشد.

Authors

محسن برغمدی

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

محمد عبداله پور درویشانی

کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

زهره بهبودی

پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.