اثریک جلسه فعالیت مقاومتی به شیوه سوپرست معکوس و ترکیبی بر هورمون رشد، IGF-۱ و کراتین کیناز مردان دارای اضافه وزن غیر فعال

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RBPA-4-6_002

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1401

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: سوپرست شامل اجرای تمرین قدرتی به صورت متوالی و پشت سر هم می باشد که در آن بین ست ها یا استراحت وجود ندارد و یا محدود شده است. سوپرست خود به دو نوع ترکیبی و معکوس انجام می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین مقاومتی به شیوه سوپرست معکوس و ترکیبی بر مقادیر هورمون رشد(GH) و فاکتور شبه انسولینی۱ (IGF-۱) و کراتین کیناز (CK) در مردان دارای اضافه وزن غیر فعال انجام شد. روش­ شناسی: چهارده مرد دارای اضافه وزن غیرفعال با میانگین سنی ۵۵/۱ ±۴۲/۲۸ و شاخص  توده بدنی  ۲۸/۱ ±۴۶/۲۸ در دو گروه سوپرست ترکیبی و معکوس مورد مطالعه قرار گرفتند. تمرینات مقاومتی به روش سوپرست ترکیبی و معکوس و به صورت متقاطع در دو جلسه تمرینی ورفاصله جلسه اول تا دوم به مدت یک هفته اجرا شد. نمونه­ های خونی از ورید بازویی جمع آوری وفعالیت آنزیم کراتین کیناز و مقادیر هورمون رشد و ( IGF-۱) در سرم اندازه گیری شدند. یافته­ ها: با توجه به نتایج، انجام فعالیت مقاومتی به روش سوپرست ترکیبی و معکوس موجب افزایش معنی­ دار سطوح هر سه شاخص مورد بررسی شد. همچنین بین دو روش سوپرست ترکیبی و معکوس از لحاظ مقادیر سرمی CK (۸۸/۰p=)، GH (۹۵/۰p=)، IGF-۱ (۵۸/۰p=) در پس آزمون تفاوت معنی­ داری وجود نداشت. نتیجه­ گیری: هر دو روش تمرینات سوپرست پاسخ­های آنابولیکی وآسیب عضلانی مشابهی داشتند. با توجه به اینکه سطوح هورمون های IGF-۱، GH متعاقب تمرینات سوپرست افزایش داشت، می توان بیان کرد انجام تمرینات مقاومتی به شیوه­ های سوپرست می­ تواند پاسخ­ها و سازگاری­ های فیزیولوژیک آنابولیکی را موجب شود. 

Authors

مهدی فتلی صاکی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

محسن قنبرزاده

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مسعود نیکبخت

دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

محمدرضا تابنده

دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران