بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی ترکیبی (استقامتی و قدرتی) بر نیمرخ لیپیدی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز مردان غیر فعال

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RBPA-3-5_007

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1401

Abstract:

چکیده زمینه و هدف:  فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و شاخص های نیمرخ لیپیدی دارای دامنه وسیعی از فعالیت های زیستی هستند که تحت تاثیر بی تمرینی قرار می گیرند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته فعالیت ورزشی ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز مردان غیر فعال بود.  روش شناسی: در این مطالعه نیمه­تجربی ۲۴ مرد غیر فعال به طور تصادفی به دو گروه (تمرین و کنترل)، تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرین، تمرینات گوناگون ورزشی را به مدت هشت هفته انجام دادند. خونگیری از افراد پیش و  پس از دوره پژوهش به منظور اندازه گیری تری­گلیسرید ، LDL ، HDL و BDNF به عمل آمد. از آزمون T مستقل برای بررسی تفاوت بین گروه­ها و T همبسته برای بررسی تغییرات درون گروهی و ضریب همبستگی پیرسون برای وجود ارتباط بین متغیرها استفاده شد و سطح معنی­داری(۰۵/۰p <)منظور گردید. یافته ها: سطوح سرمی تری­گلیسرید پس از ۸ هفته تمرین در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری یافت (۰۴۴/۰=­P). همچنین در مقادیر سرمی LDL نیز پس از این دوره کاهش معناداری مشاهده شد (۰۴۵/۰=­P). از سوی دیگر HDL پس از ۸ هفته تمرین در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری پیدا کرد (۰۰۵/۰=­P). BDNF نیز در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری یافت (۰۰۱/۰=­P). نتیجه گیری: احتمالا فعالیت ورزشی ترکیبی می­تواند از طریق کاهش عوامل خطرزا و افزایش BDNF، منجر به بهبود نیمرخ لیپیدی و بهبود شناختی، در افراد غیر فعال گردد.

Authors

شمس الدین رحیمی زاده

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حسین نظری

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

اسماعیل رحیمی زاده

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران

حسین صادقی منصورخانی

استادیار، گروه گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران