تاثیر نوشابه انرژی زای هایپ بر مقادیر گلوکز خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و آنزیم های کبدی طی یک مسابقه بسکتبال

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RBPA-3-5_009

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1401

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: امروزه به علت تبلیغات وسیعی که تولیدکنندگان نوشیدنی های انرژی­زا در راستای افزایش عملکرد ورزشکاران انجام داده­اند، مصرف ایننوع نوشیدنیها در بین ورزشکاران در سطوح مختلف گسترش یافته است. هدف این پژوهش تاثیر نوشابه انرژی­زای هایپ بر مقادیر گلوکز خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و آنزیم­های کبدی (AST، ALP) طی یک مسابقه بسکتبال بود. روش­شناسی:  ۱۱ نفر بسکتبالیست پسر (  با میانگین سن ۴۰/۲± ۴۴/ ۲۲ سال، میانگین قد ۰۵/۴± ۲۲/۱۸۰ سانتی­متر، وزن۱۷/۴ ± ۲۲/۷۰ کیلوگرم) انتخاب و طی دو جلسه جداگانه (یک جلسه مصرف نوشیدنی انرژی­زا و جلسه دیگر دارونما) در زمان۱۰ دقیﻘه قبل از مسابقه (۶ میلیلیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) و در ادامه، به ترتیب در زمان­های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ دقیﻘه پس از آغاز مسابقه ( ۲میلیلیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) نوشابه انرژی­زا مصرف کردند. از آزمودنی­ها ۵ سی­سی خون قبل از مصرف نوشابه انرژی­زا و بلافاصله پس از اتمام مسابقه جهت ارزیابی مقادیر گلوکز خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و آنزیم­های کبدی (AST، ALP) جمع­آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا از آزمون کولموگروف– اسمیرنوف، برای تعیین نرمال بودن داده­ها استفاده و متغیرهای اندازه­گیری شده در مراحل پیش و پس آزمون با استفاده از آزمون t مستقل مقایسه شد. در همه آزمون­ها، با استفاده از نرم افزار Spss نسخه ۱۶، سطح معناداری(۰۵/۰ >p)در نظر گرفته شد. یافته­ها:  یافته­های این مطالعه نشان دهنده کاهش معنادار شاخص خستگی، سطوح AST، ALP در گروه دریافت کننده نوشابه انرژی زا قبل و بعد از مسابقه بود. ولی اطلاعات بدست آمده از ضربان قلب و میزان گلوکز خون در آزمودنی­ها علی رغم تغییرات نسبی در حد معناداری نبوده است. *سطح معنی داری(۰۵/۰ >p) بحث و نتیجه گیری:  نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیبات ارگوژنیکی موجود در نوشابه انرژی زا با به تاخیر انداختن تجمع ALP و AST موجود در خون، باعث افزایش زمان رسیدن به خستگی و بهبود عملکرد ورزشکاران می­گردد؛ درحالیکه بر گلوکز خون و ضربان قلب آزمودنی­ها تاثیر معناداری نداشت. پیشنهاد می­شود از نوشابه های انرژی زا قبل از آغاز مسابقه و یا در مراحل پایانی فعالیت استفاده شود تا باعث بهبود عملکرد ورزشکاران گردد.

Keywords:

آنزیم های کبدی , شاخص خستگی , ضربان قلب , نوشابه انرژی زای هایپ

Authors

امید محمددوست

هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

میترا مددی جابری

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سهیلا مقدم افتخاری

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان