بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رضایت کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملت شهرستان نوشهر)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 213

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMR03_079

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابعانسانی بر روی رضایت کارکنان در بانک ملت شهرستان نوشهر میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر ۵۰۰ نفر از مدیران و کارکنان بانک ملت شهرستان نوشهر میباشند که با استفاده از فرمول کوکران، ۱۱۷ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین مدیریت منابع انسانی و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Authors

نازنین خداویردی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت دولتی موسسه آموزش عالی مارلیک، نوشهر، ایران.