بررسی تاثیر هوش هیجانی بر میزان درآمد شعب بانک ها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0217

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و درامد شعب بانک سینا در سطح شهر تهران می پردازد این تحقیقاز نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی با رویکرد همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل ۱۸ شعبه از شعب بانک سینا در شهرتهران می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری نیازی به نمونه گیری نمی باشد لذا کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت ابزارجمع آوری اطلاعات پرسش نامه با تعداد ۹۰ سوال که پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل ۹۴ درصد ارزیابی گردیده اطلاعاتجمع آوری شده با کمک نرم افزار (spss) از طریق آزمون های اماری در سطح توصیفی و فراوانی درصد میانگین و انحراف معیار موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج بدست آمده از میان فرضیه های موجود رابطه بین مولفه همدلی ودرامد شعب مورد تایید قرار گرفت.

Authors

عصمت قاسم زاده

کارمند بانک سینا