تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر حق الزحمه غیرعادی حسابرس با توجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 366

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0880

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

حق الزحمه پرداختی به حسابرس می تواند از عوامل بسیاری نشات گرفته شود. این عوامل می تواند ارتباط مستقیمی با ویژگی های شرکت نظیر اندازهشرکت، پیچیدگی های شرکت مشتری و .... باشد. با این حال، اخیرا مطالعات مختلف نشان می دهند که حق الزحمه حسابرسی می تواند در دو بخشنرمال و غیر نرمال تقسیم بندی شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر حق الزحمه غیرعادی حسابرس با توجه بهنقش تعدیلی کیفیت حسابرسی است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پس رویدادی می باشدکه در آن برای آزمون فر ضیه ها از اطلاعات تاریخی شرکتها و رو شهای آماری ا ستفاده شده ا ست. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ است و تعداد نمونه آن به روش حذف سیستماتیک ۱۱۵ شرکت انتخاب شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون و نرمافزار آماری ایویوز استفاده شد . یافته های این پژوهش نشان می دهد که استقلال هیات مدیرهو دوگانگی وظ ایف مدیرعامل دارای تاثیر مثبت و معناداری بر حق الزحمه غیر عادی حسابرس دارند در حالی که اندازه هیات مدیره تاثیر منفی ومعناداری بر حق الزحمه غیر عادی حسابرس دارد. همچنین کیفیت حسابرسی منجر به تقویت تاثیر استقلال و اندازه هیات مدیره و تضعیف تاثیردوگانگی وظایف مدیرعامل بر حق الزحمه غیر عادی حسابرس می شود.

Keywords:

حق الزحمه غیر عادی حسابرس , کیفیت حسابرسی , ویژگی های هیات مدیره

Authors

ابراهیم نویدی عباسپور

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

جعفر کاظملو

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه حسابرسی ، دانشگاه الغدیر ، تبریز