تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص رفاه اقتصادی پایدار درکشورهای منتخب (۲۰۱۸-۱۹۹۰)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICREDG09_025

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

این تحقیق به بررسی تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص رشد اقتصادی پایدار در کشورهای منتخب(جدول ۵ پیوست)؛ با استفاده از مدل اثرات ثابت و الگوی پانل چند متغیره در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با ارائه شاخص پایه برای رشد اقتصاد پایدار که شامل متغیرهای اقتصادی و یک مولفه زیست محیطی است؛ پرداخته و سپس رتبه بندی می کند. بعد از تحلیل ایستایی متغیرها؛ از روش کائو برای هم انباشتگی و علیت گرنجری برای تعیین جهت رابطه استفاده شد. علاوه بر مصرف انرژی سرانه و تولید انرژی تجدیدپذیر، از متغیرهای؛ میزان تشکیل سرانه سرمایه ثابت ناخالص(درصدی از تولید ناخالص داخلی)؛ نیروی کار؛ شاخص سرانه انتشار آلاینده ها به عنوان شاخص محدودیت های زیست محیطی؛ اجاره بهای سرمایه؛ درجه باز بودن تجاری؛ استفاده می شود. نتایج نشان داد که افزایش سرانه مصرف انرژی به جز تجدیدپذیر؛ بر رشد اقتصادی پایدار موثر و رابطه دوطرفه بین مصرف انرژی و انتشار آلودگی وجود دارد. در بحث رتبه بندی مشخص شد؛ امارات بیشترین و نیجریه کمترین رشد اقتصاد پایدار است.

Keywords:

اجاره بهای سرمایه , تولید ناخالص داخلی , شاخص رفاه اقتصادی پایدار , صرفه جویی در انرژی , درجه باز بودن تجاری

Authors

محسن پیام فر

دانشجوی دکترا؛ علوم اقتصادی؛ دانشگاه آزاد تهران مرکز؛ تهران؛ ایران

خشایار سیدشکری

استادیار؛ اقتصاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز؛ تهران؛ ایران

معصومه شجاعی

استادیار؛ اقتصاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز؛ تهران؛ ایران

نازی محمدزاده اصل

استادیار؛ اقتصاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز؛ تهران؛ ایران