ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی و شرب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تیلآباد در استان گلستان)

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

186

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WATERCONF04_039

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1401

Abstract:

ارزیابی کیفیت منابع منابع آب و آگاهی از وضعیت آن در حفاظت، برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب برای کاربردهای گوناگون بسیار حائز اهمیت است .از طرفی، وضعیت بهینه منابع آب به لحاظ کمی و کیفی یکی از شاخص های توسعه پایدار در هر حوضه آبخیز محسوب میشود. در عین حال، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای استفاده از منابع که اغلب با بی توجهی نسبت به ملاحظات محیط زیستی همراه است، منجر به آلودگی منابع آبی و کاهش کیفیت آن می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی و شرب در حوضه آبخیز تیلآباد در استان گلستان است. برای انجام این پژوهش از آمار مربوط به ایستگاه نوده طی دوره آماری ۱۸ ساله استفاده شده و با ترسیم نمودارهای ویلکاکس و شولر، تجزیه و تحلیل کیفی آب رودخانه صورت گرفت. بر اساس نتایج، منابع آب سطحی این حوضه برای کشاورزی در وضعیت متوسط و برای شرب در محدوده قابل قبول می باشد. همچنین نتایج نشان داد تمامی پارامترهای مورد بررسی (به استثنای ۳ HCO که تغییرات آن با تغییر دبی ثابت ماند) با مقدار دبی رابطه معکوس دارند که به معنای افزایش کیفیت آب در دبی بالاتر می باشد

Authors

سمیه گلدوی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر ، کاشمر