مطالعه عددی ارتعاشات آزاد و اجباری پنل های مخروطی تابعی مدرج تقویت شده با نانو تراشه های گرافن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 193

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_175

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

Abstract:

در این پژوهش تاثیر پارامترهای هندسی یک پانل مخروطی تقویت شده با نانو صفحات گرافنی بر ارتعاش آزاد و اجباری بررسی شده است. که با فرض اعمال بار بر روی سرتاسر پانل به صورت تابعی سینوسی از زمان، با استفاده از روابط ساختاری و تئوری مرتبه اول برشی، معادلات حاکم استخراج شده است. همچنین با استفاده از اصل همیلتون، معادلات حرکت سیستم نیز استخراج شده است. خواص الاستیک ماده کامپوزیتی حاضر نیز با استفاده از قوانین اصلاح شده هالپین-سای ارزیابی شده است. در نهایت نیز معادلات به دست آمده با استفاده از روش ریتز حل شده و اثر تغییر زاویه راس مخروط، ضخامت پانل، هندسه تقویت کننده ها و شرایط مرزی مختلف بر روی ارتعاشات آزاد و اجباری سیستم بررسی شده و با نتایج موجود در مراجع تحقیق، صحت سنجی شده است. نتایج نشان داد با افزایش نسبت شعاع به ضخامت مخروط، فرکانس طبیعی و جابجایی مرکز پانل افزایش می یابند. با افزایش زاویه راس مخروط نیز فرکانس طبیعی و جابجایی مرکز پانل به ترتیب کاهش و افزایش می یابند .

Keywords:

ارتعاشات آزاد و اجباری , پنل های مخروطی , نانو تراشه های گرافن , روش ریتز

Authors

ملیحه جعفری

کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، قم

مصطفی میرزایی

دانشیار، دانشگاه قم ، قم