تحلیل انرژی و اگزرژی یک واحد نیروگاه بخار ۳۲۰ مگاواتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 148

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_481

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

Abstract:

در این مقاله، تحلیل ترمودینامیکی اجزاء و سیکل یک واحد نیروگاه بخار ۳۲۰ مگاواتی واقع در کشور، با استفاده از یک برنامه کامپیوتری که برای تحلیل این سیکل تهیه گردید، از نظر قانون اول ترمودینامیک (تحلیل انرژی ) و قانون دوم ترمودینامیک (تحلیل اگزرژی ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بالانس جرمی سیکل ، راندمان ها و بازگشت ناپذیری های اجزاء اصلی و کل سیکل محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به لحاظ کردن برخی از جزئیات این سیکل در برنامه کامپیوتری، نتایج حاصل در مقایسه با مقادیر واقعی از دقت خوبی برخوردار می باشند بطوریکه اختلاف مقادیر غالبا زیر یک درصد بوده است.با استفاده از نتایج حاصل از برنامه برای بارهای مختلف، منحنی های راندمان ها و بازگشت ناپذیری ها برای سیکل و اجزاء آن بدست آمده و تاثیر تغییر برخی از پارامترها بر عملکرد این سیکل بررسی گردیده است . مطابق نتایج حاصل، نسبت توان تولیدی در توربین فشار قوی برای بارهای مختلف تغییر قابل توجهی ندارد ولی در بارهای کمتر از نصف بار نامی ، توربین فشار متوسط دارای نسبت توان تولیدی بزرگتر و برای بارهای بیشتر از نصف بار نامی تا بار نامی واحد، توربین فشار ضعیف دارای تسبت بار حداکثر می باشد. عمده تلفات اگزرژی(کار مفید) در بویلر و به میزان ۸۵ درصد و بهترین عملکرد سیکل، در بار ۳۲۰ مگاوات می باشد.

Authors

نعمت ا... مزروعی

دانشجوی دکتری، دانشگاه کاشان، کاشان

احمدرضا عظیمیان

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

احمدرضا رحمتی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان