ارائه الگویی برای تاثیر تعداد جلسات تمرینات دایره ای پلایومتریک بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان کشتی گیر شهرستان سراوان با استفاده از الگوریتم لیگ فوتبال (SLCA)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF11_055

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1401

Abstract:

پیشرفت های علوم ورزشی در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده و آمادگی جسمانی نیز به عنوان بخش مهمیاز این پیشرفت ها، ازتنوع، تغییر و توسعه به دور نبوده است. انجام تمرینات خاص برای رسیدن به آمادگی مطلوب در رشته های ورزشی و همچنین در بحثتندرستی عمومیاهمیت ویژه ای دارد. اگر این تمرینات بر پایه تحقیقات علمیاستوار باشد، نتایج بهتری در پی خواهد داشت. اخیراتمرینات پلایومتریک به عنوان شیوه ای موثر، مورد توجه مربیانی قرار گرفته که در پی تقویت عملکردهای سرعتی و انفجاری ورزشکارانهستند. در این مقاله ابتدا عوامل تعیین کننده تمرینات دایره ای پلایومتریک در آمادگی جسمانی شناسایی و با بکارگیری الگوریتمهوشمند لیگ فوتبال به ایجاد یک مدل پیشگویانه برای تاثیر تعداد جلسات تمرینات دایره ای پلایومتریک بر فاکتورهای آمادی جسمانیدانش آموزان کشتی گیرشهرستان سراوان پرداخته شد به نحوی که بالاترین تاثیر را در عملکرد کشتی گیران داشته باشد.

Keywords:

تمرینات دایره ای پلایومتریک , مدل پیشگویانه , الگوریتم لیگ فوتبال , کشتی

Authors

سعید سپاهی

عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان