اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس ادراک شده زنان مطلقه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WMCONF06_050

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهار تهای زندگی بر استرس ادرا کشده زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستیشهر اهواز بو د که به همین منظور ۴۰ نفر از زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدهو به صورت تصادفی به عنوا ن دو گروه ۲۰ نفره گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . آزمو ن پژوهش عبارت ا ز مقیاس استرسادراک PSS بود. گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه، ۶۰ دقیقه ای در معرض متغیر شده مستقل آموزش مهارت های زندگی قرارگرفتند سپس ا ز هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد . طرح پژوهش از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود . برا ی تحلیلداده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری مانکوا و تحلیل واریانس یک متغیر ی آنکوا استفاده شد، نتایج به دست آمده درسطح معنی داری ۵% نشان دادند که آموزش مهار ت های زندگی سبب کاهش استرس ادرا کشده زنان مطلقه میگردد

Authors

مژده دامچه

دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

زهرا افتخار صعادی

استادیار روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز