رابطه بین جهت گیری ایمان فردی شده و بهزیستی روانشناختی در زنان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WMCONF06_051

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط جهت گیری ایمان فردی شده با بهزیستی روا نشناختی در زنان انجام گرفته است. جامعه ی آماریشامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی جندیشاپو ر، شهید چمران و طلاب حوزه علمیه بود که از این میان، ۳۱۴نفر زن با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری داده، از پرسشنامه های پرسشنامه پای بندی مذهبی،پرسشنامه تعهد، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی، پرسشنامه باورهای مذهبی، پرسشنامه ایمان و پرسشنامه ادراک ایمان فردی شدهاستفاده شده است. نتایج نشان داد که ارتباط بین مولفه های مذهب و ایمان و بهزیستی روا نشناختی از نظر آماری معنادار بود. از طرفیدیگر نتایج حاصل از ضرایب استاندارد نشان داد که جه تگیری مذهبی و ایمان قابلیت پیش بینی بهزیستی روا نشناختی را دارد. ایننتایج را این طور میتوان تبیین کرد هرچه میزان جهتگیری مذهبی و ایمان بیشتر باشد، بهزیستی روا نشناختی نیز بیشتر خواهد بود

Authors

احسان محب

دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایرا ن

طیبه شریفی

عضو هیات علمی گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

غلامحسین عبادی

مدعو گروه روان شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

غلامحسین مکتبی

مدعو گروه روا نشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران، عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرا ن