شناسایی ساختارهای زیرسطحی در معدن گلدیس سردشت با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI40_090

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

Abstract:

محدوده اکتشافی مورد مطالعه در ۲۷ کیلومتری شرق شهرستان سردشت و در استان آذربایجان غربی واقع شده است . این محدوده در مجموعه آتشفشانی- رسوبی کرتاسه و در منتهی الیه شمال غربی زون سنندج- سیرجان قرار گرفته است. به منظور تعیین محلهای احتمالی آنومالی طلا و نقره در محدوده مورد مطالعه، مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک انجام شده است. برای انجام مطالعات ژئوفیزیکی، برداشت داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی ابتدا در قالب آرایش مستطیلی در دو پروفیل به منظور تعیین محدوده های بیهنجار و سپس با استفاده از آرایش دوقطبی - دوقطبی در سه پروفیل با فاصله الکترودی ۱۱ متر به منظور اکتشاف محدوده های جانبی و عمق این بی هنجاریها، طراحی و انجام شد. داده های خام صحرایی حاصل از برداشتهای ژئوفیزیکی، با نرم افزار RES۲DINV مدلسازی معکوس دوبعدی گردید و نتایج آن به عنوان خروجی مطالعات ژئوفیزیکی در نظر گرفته شد. بر اساس مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی انجام شده، محلهای احتمالی آنومالی طلا و نقره تشخیص داده شد. بر اساس مطالعات مشخص گردید که بی هنجاریهای احتمالی بیشتر در قسمتهای جنوب و جنوب غربی پروفیلهای دوقطبی- دوقطبی برداشت شده قرار میگیرند، در نهایت برای بررسی بیشتر محلهای بی-هنجاری احتمالی، سه محل نیز برای حفاری گمانه های اکتشافی پیشنهاد گردید.

Authors

محمدباقر راکعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه ارومیه، ارومیه

فرنوش حاجی زاده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه، ارومیه

حسنیه نظری

دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه ارومیه، ارومیه