بررسی عددی اثر شوک بر چگالش در جداساز فراصوت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,105

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP03_102

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

Abstract:

جداساز فراصوت وسیله ای است که جهت جداسازی ناخالصی ها از گاز خام طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. در اینپژوهش، بررسی عددی چگالش بخار آب در جداساز فراصوت با هدف ارزیابی اثر شوک بر مشخصه های چگالش انجام شده است.از مدل چندفازی بخار مرطوب و مدل آشفتگی تنش رینولدز در نرم افزار انسیس فلوئنت استفاده شده است. توزیع فشار حاصلشده از مدل عددی به خوبی با داده های تجربی سازگار است. نتایج نشان داد پدیده شوک سبب کاهش چشمگیر چگالش بخارآب و کسر جرمی مایع شده، به گونهای که کسر جرمی مایع در حالت شوک ۱، ۳۶/۱۹ درصد و در حالت شوک ۲، ۸۳/۱۸ درصد کمتر از زمانی است که جریان بدون شوک است. بنابراین، بیشترین راندمان دستگاه هنگامی است که جریان در خروج فراصوت باشد.

Authors

سروش یوسفی

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مازیار چنگیزیان

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سیدسعید بحرینیان

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران